Hoe komen we tot een glasvezelnetwerk in Borger-Odoorn en wat kan je doen

Stichting Breedband Borger-Odoorn legt een glasvezelnetwerk aan in de gemeente Borger-Odoorn. Dit is een burgerinitiatief waarbij het resultaat een enorme verbetering is voor de leefbaarheid in Borger-Odoorn. Helaas is dit niet een project dat je in korte tijd kan oppakken en afronden, het vergt een lange adem. Er zijn veel uiteenlopende onderwerpen die aan de orde komen en hiervoor moet er met diverse mensen overlegt worden. Gelukkig is het geheel met een beetje uitleg te overzien en met de kennis die je als bewoner hebt kan je een handje helpen.

Procesbeschrijving:
Graag neem ik je mee in langs de onderwerpen en geef ik je een beschrijving van het proces dat de stichting doorloopt om het netwerk te aan te leggen.
Waarom een proces? Dit is een belangrijke vraag want meeste initiatieven worden als een project opgepakt. Er wordt dan een doel vastgesteld en de stappen doorlopen om zo stukje bij beetje te bouwen naar het eind resultaat, zeg maar zoals je een huis bouwt. In dit geval is dat niet mogelijk want veel eisen en richtlijnen veranderen terwijl je bezig bent.

  • Er is geen vaststaand ontwerp dat je zo maar kan toepassen, dit moet je eerst ontwikkelen en aanpassen naar de laatste technologische mogelijkheden.
  • De financiering wordt bepaalt door de grootte van het netwerk en is afhankelijk van de economische ontwikkelingen in de wereld.
  • Het politieke draagvlak is belangrijk en de politieke verhoudingen veranderen continu.

Om al deze zaken in de juiste verhouding te krijgen is regelmatig overleg nodig. In een proces is dit goed te realiseren waarbij slimme besluiten genomen worden op het juiste moment.

Stichting Breedband Borger-Odoorn (BBO) maakt gebruik van een specifiek werkverband om dit proces te doorlopen. In dit werkverband zitten naast het bestuur van de stichting, ambassadeurs uit geheel Borger-Odoorn, de Gemeente en de Provincie. Met ambassadeurs voor elk dorp of gebied in Borger-Odoorn is de mogelijkheid open voor iedereen om aan te sluiten en een inbreng te geven. De stichting heeft vanaf start de banden met Gemeente en Provincie sterk aangehaald. De Gemeente en Provincie kan hiermee op tijd de (on)mogelijkheden aangeven en zijn zij op de hoogte van ontwikkelingen in het initiatief.
Dit werkverband werkt in het proces toe naar de volgende mijlpalen.

  1. De wens voor een glasvezelnetwerk. Deze wens is in 2016 bereikt met een stevige interesse van 72% (criteria is 60%).
  2. De eisen voor de aanleg van het netwerk.
  3. De realisatie van het netwerk.
  4. Het gebruik van het netwerk

Om het proces goed te doorlopen is op elk moment een scala aan expertise nodig. De onderwerpen die regelmatig aan de orde komen zijn:

Communicatie:
Van wens tot realisatie en gebruik is het een uitdaging de juiste mensen en instanties te informeren. Om de wens te inventariseren zijn middels ambassadeurs de bewoners geïnformeerd. Nu dat de eisen voor de het netwerk worden vastgesteld moet er bij de bewoners duidelijkheid komen over de contracten. Wat houden de contracten in en welke consequenties brengen die met zich mee. De politiek moet ook voorzien worden van de juiste gegevens zodat zij per mijlpaal kunnen aangeven waar hun belangen liggen. Bij de realisatie van het netwerk zal worden gewerkt langs wegen. Het is dan van belang dat iedereen goed geïnformeerd is van de werkzaamheden.

Organisatie:
De huidige Stichting BBO zal een rol spelen tot aan het gebruik van het netwerk. In deze rol zijn de samenwerkingsverband met de gemeente en provincie van groot belang. Er moet echter een nieuwe organisatie ontstaan die als eigenaar gaat optreden. Deze organisatie moet voorbereidt en opgericht worden. Daarin zal het contracten met serviceleveranciers aangaan en toezien op de naleving ervan.

Personeel:
De veranderingen in de organisatie zijn groot. De expertise van de mensen in de voorbereiding zijn weer anders dan bij de realisatie en het gebruik van het netwerk.
Onderdeel van het proces is dan ook om weer nieuwe deelnemers met de geschikte expertise aan dit initiatief te koppelen. Tijdens de realisatie zullen diverse opzichters nodig zijn om de eisen van de aanleg te helpen waarborgen. Er zullen bestuurders, financiële experts en expertise op service nodig zijn. In dit proces zal het zoeken naar en aantrekken van mensen met deze expertise van belang zijn.

Administratieve Organisatie:
Bij de voorbereiding van het netwerk worden een aantal stappen genomen. Elk van deze stappen moet als besluit geregistreerd worden zodat het gebruikt kan worden als werkafspraak. Op dit moment worden afspraken gemaakt met gemeente over het gebruik van gemeentegrond en met de provincie over gezamenlijk aanleggen van tracés. De besluiten die op dit moment genomen worden zijn ook om de financiële kaders te bepalen. Tegen welke criteria kan een project gefinancierd worden. Technisch; aan welke standaards moeten de kabels, geuldiepte en apparatuur aan voldoen. In de administratieve organisatie worden al deze besluiten en afspraken verzameld en centraal opgeslagen. Tijdens het aanleggen van het netwerk worden deze documenten gebruikt voor de uitvoering. In het geval van afspraken met de gemeente moeten deze nu helder worden vastgelegd zodat straks als er een ander gemeente beleid geldt er niet opnieuw onderhandeld moet worden.

Financieel:
De financiering heeft voor elk mijlpaal een andere samenstelling. In het proces voor de glasvezel zal ook elke keer een ander financiële rollenspel gespeeld worden. In de voorbereidingsfase wordt vooral gewerkt met subsidiegeld voor promotie en aanwakkeren van de interesse. Voor de aanleg worden leningen voorbereid en terugbetaalregelingen opgesteld. Daarbij geldt dat het glasvezelnetwerk van een bepaalde kwaliteit moeten zijn om als onderpand te dienen. In het verkrijgen van financiering moet de regelingen bij banken, overheid en op Europees niveau in te gaten gehouden worden. Bij het gebruik van het netwerk zijn vooral de kasstromen van belang, de rekeningrente moet betaalt worden en de inning van de abonnementsgelden moet vlekkeloos lopen. In het proces voor het aanleggen van het glasvezelnetwerk moeten deze financiële activiteiten voorbereid worden en ingesteld dat zij op het juiste moment starten.

Informatie:
De informatie die mensen in het glasvezelnetwerk met elkaar delen is vanaf het begin een probleem geweest. De diverse begrippen en termen lopen door elkaar heen. Wat betekent “Wit” wat “snel internet”. In het proces is er continu aandacht voor de toelichting en beschrijven van het juiste begrip. Daar komt bij dat elk instantie voor zijn eigen werkgebied een eigen begrippenkader hanteert. De mensen die betrokken zijn bij het glasvezelnetwerk komen daarom uit verschillende vakgebieden.

Juridisch:
In het juridisch werkveld gaat een aantal aspecten spelen die in het proces aandacht verdienen. De Stichting is een rechtspersoon wat noodzakelijk is om afspraken met Gemeente en Provincie te kunnen maken en om als vertegenwoordiger van de bewoners op te kunnen treden. De bewoners vertrouwen erop dat persoonlijke gegevens die ze aan ambassadeurs beschikbaar stellen in goede handen zijn. De Gemeente, Provincie en andere instellingen hebben hun eigen werkgebied dat gerespecteerd moet worden zoals voor vergunningen. Welke dat zijn is een onderdeel van verkenning binnen het proces. Straks als er financiering wordt geregeld en er een netwerk wordt aangelegd moet er een instantie zijn die de eigenaarschap op zich neemt. Daarin worden ook zaken zoals aansprakelijkheid, garantievoorwaarden geregeld, al deze zaken moeten voldoen aan wetgeving en in overeenstemming zijn met de wet. Elk contract dat aangegaan wordt kent verplichtingen die nageleefd en nagekomen moeten worden. In het proces van aanleggen van een glasvezelnetwerk moet elk van deze aspecten nagelopen worden en binnen de gestelde wettelijke kaders ingeregeld.

Techniek:
Het glasvezelnetwerk is een stukje techniek dat een aantal standaarden kent maar ook onderhevig is aan innovatie. Deze innovatie brengt ontwikkelingen met zich mee en verandert gedurende de voorbereiding en aanleg. Door deze vernieuwing is bekend dat niet alle partijen op de hoogte zijn van de laatste techniek en kunnen daardoor ook niet werken met het allernieuwste. Het is in het proces daarom belangrijk om over de juiste en actuele gegevens te beschikken en continu na te lopen wat de meeste bedrijven kunnen en weten. Het allernieuwste biedt meestal de beste mogelijkheden maar is meestal het duurste en vol kinderziektes. In het proces moet daarom continu een balans gezocht worden tussen niet duur maar ook niet achterhaald.

Huisvesting:
In de voorbereiding kunnen de vrijwilligers ruimte thuis en bij de Gemeente en Provincie gebruiken voor vergaderingen en bijeenkomsten. Er komt echter een moment dat de bewoners iemand van het glasvezelnetwerk willen spreken. In dat geval zal er een locatie moeten zijn waar men terecht kan. In het proces zal gekeken moeten worden wat hiervoor geschikt is. Ook tijdens de aanleg van het glasvezelnetwerk zullen op een aantal plaatsen opslagruimten georganiseerd worden. In Borger-Odoorn is men gewend vanuit de bewoners hiervoor ruimtes beschikbaar te stellen. Op het moment dat het aanleg gaat starten zal er daarop een beroep gedaan worden.

Het proces van aanleggen van een glasvezelnetwerk raakt diverse onderwerpen. Het initiatief staat open voor bewoners die met hun expertise mee willen helpen aan de realisatie van deze innovatie